Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 28-04-2014

.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


1. Giới thiệu 

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

- Địa chỉ: Tầng 4 (Khu Hiệu bộ)

2. Chức năng, nhiệm vụ 

2.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác đảng vụ.

2.2. Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức, cán bộ:

+ Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, bộ môn, trung tâm.

+ Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

+ Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt.

+ Giúp Hiệu trưởng đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng và hợp đồng lao động cho các đơn vị dựa trên phân tích thực trạng công việc của các đơn vị để xác định nhu cầu cán bộ.

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, báo cáo Hiệu trưởng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định; thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức.

+ Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình.

+ Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xác định vị trí việc làm của từng đơn vị trong Trường, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường đi học nghiên cứu sinh, học cao học và bồi dưỡng chuyên môn.

+ Giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ chính sách với cán bộ viên chức trong Trường: nâng bậc lương, phụ cấp theo lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, nghỉ hưu, thôi việc, các chế độ bảo hiểm và trợ cấp khác … theo quy định;

+ Quản lý các hợp đồng làm việc với viên chức, người lao động và lao động theo thời vụ.

+ Tư vấn cho Hiệu trưởng việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức;

+ Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động. Theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức, người lao động theo yêu cầu.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động theo yêu cầu.

- Công tác hành chính, tổng hợp: Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản: tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành; quản lý việc sử dụng con dấu; phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, nền nếp làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị;

Công tác thi đua, khen thưởng: Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường; xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Ngành; tập hợp sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng những điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan quản lý cấp trên;

- Công tác của Đảng vụ: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ.


3.1. Lãnh đạo phòng


 

  

 

 

 

TS. Hoàng Thị Thúy Hằng

Trưởng phòng

Điện thoại: 0983710658

Email: [email protected] 

 

 

 

 

 

Th.S. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0982236857

Email: [email protected] 

 


3.2. Danh sách cán bộ/giảng viên phòng


STT 

Họ và tên 

Chức vụ

SĐT

Mail

1

Cao Thị Thanh Thảo

Văn thư

0973631506

[email protected]

2

Lê Thị Hồng Trang

Cán bộ

0973450039

[email protected]

3

Đào Thị Thùy Trang

Cán bộ

0988055020

[email protected]

4

Sái Thị Hải Yến

Cán bộ

0976939723

[email protected]

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Cán bộ

0389082428

[email protected]

Các bài liên quan