Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn): Tầng 2 nhà đa năng (Nhà 3 tầng)

- Điện thoại: 0979132380

1.2. Lịch sử thành lập

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng nhà trường được thành lập theo Quyết định số 1531/QĐ-CĐYT ngày 01/12/2016 gồm 03 người, do một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Hiện tại, do yêu cầu công việc phòng đã được bổ sung nhân lực gồm 07 cán bộ, trong đó 01 Trưởng phòng và 01 Phó phòng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng xây dựng, ban hành và triển khai các hoạt động về công tác thi, kiểm tra các môn học/mô đun, thi tốt nghiệp, thi tuyển vào trường và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định.

 - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản quy định trong các hoạt động đào tạo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (gọi chung là thanh tra) việc thi hành pháp luật trong Nhà trường. Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, thanh tra các hoạt động đào tạo và các hoạt động của nhà trường, để đảm bảo các hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo vệ tài sản của nhà trường, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Nhiệm vụ khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thi hết học kỳ các môn học/mô đun đúng qui chế của Bộ LĐTB&XH.

- Chủ trì tổ chức thi kết thúc các môn học/mô đun đối với các bậc, hệ trong Trường và các kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi trong các kỳ thi.

- Phối hợp với các Bộ môn tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, lưu trữ và cung cấp đề thi theo đúng qui trình. Đề xuất trang thiết bị phục vụ quá trình thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

- Tham gia các lớp huấn luyện và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của công tác khảo thí.

2.2.2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, qui định và các kế hoạch cụ thể đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường. Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Xây dựng qui trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác tự đánh giá.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị tự đánh giá và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng, bộ môn, trung tâm theo các tiêu chuẩn và tiêu chí về “ Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng”.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Phối hợp với các đơn vị thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chí đảm bảo chất lượng của nhà trường.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát và lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

 - Công bố các kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên Website của nhà trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.2.3. Nhiệm vụ thanh tra - pháp chế

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện về giáo dục, bài giảng, việc quản lý tài chính, quy chế làm việc và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giám sát việc thực hiện tiết kiệm, phòng chống cháy nổ, chống lãng phí theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Tiếp công dân, tư vấn giúp Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của nhà trường theo quy định pháp luật.

- Thiết lập và thường xuyên cải tiến quy trình giải quyết công việc tại phòng theo hướng phục vụ nhanh và hiệu quả.

- Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của nhà trường.

- Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị vận dụng các quy định pháp luật về giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.1. Lãnh đạo phòng/bộ môn

 

  

 

 

 


Th.S. Đào Trọng Tuyên

Trưởng phòng

Điện thoại: 0979132380

Email: [email protected]

 

 

 

 

 

Th.S. Lê Hoài Nam

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0888171078

Email: [email protected] 

 

 

3.2. Danh sách cán bộ/giảng viên phòng

 

STT


 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

SĐT

 

Mail

1

Hoàng Thị Thu Hoài

Cán bộ phòng

0984031374

[email protected] 

2

Nguyễn Thị Thúy Hường

Cán bộ phòng

0961068689

[email protected]

3

Phạm Thị Thủy

Cán bộ phòng

0967938555

[email protected]

4

Trần Thu Thủy

Cán bộ phòng

0976686818

[email protected]

5

Vũ Thị Hương Trà

Cán bộ phòng

0967422888

[email protected]

Các bài liên quan