Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

.

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ PHỤC VỤ

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ PHỤC VỤ

- Địa chỉ: Tầng 4 (Khu Hiệu bộ)

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Quản trị và Phục vụ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường. Tổ chức quản lý tốt hoạt động của Thư viện, phục vụ cho việc khai thác, sử dụng thông tin của cán bộ và người học.

2.2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo quản, và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định;

- Trang bị bảo hộ lao động; Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm của toàn Trường;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định.

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ và điều động xe ô tô theo quy định.

 - Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản trị phục vụ của Trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và sử dụng hiệu quả Thư viện sách; tổ chức phòng đọc, phòng mượn sách một cách khoa học, tránh thất thoát, lãng phí;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3. DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

3.1. Lãnh đạo phòng

 

 

 

 

     

    ThS. Trịnh An Toàn

    Trưởng phòng

     Điện thoại: 0912662090

     Email: [email protected]

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Anh Tú

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0985999119

Email: [email protected]

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Mail

1

Phan Đức Lâm

Cán bộ phòng

0978839316

[email protected]

2

Trần Tuấn Đạt

Cán bộ phòng

0359980962

[email protected]

3

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Cán bộ phòng

0979408579

[email protected]

4

Trần Mỹ Duyên

Cán bộ phòng

0988468198

[email protected]

5

Nguyễn Thảo Quỳnh

Cán bộ phòng

0969690466

[email protected]

6

Nguyễn Văn Thanh

Cán bộ phòng

0862309222

[email protected]

Các bài liên quan