Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 17-08-2020

.BMCHUNG

BỘ MÔN CHUNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Chung

- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn):

- Điện thoại:

1.2. Lịch sử thành lập

Thành lập từ 1.6.2021 trên cơ sở ghép 5 bộ môn: Bộ môn Tin học; Bộ môn Ngoại ngữ; Bộ môn Mác – Lênin; Bộ môn GDTC, GDQP-AN; Bộ môn Khoa học cơ bản.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Thực hiện giảng dạy các môn học: Tin học, Tiếng Anh, Chính trị, Pháp luật, Sinh học và di truyền, Giáo dục quốc phòng –An ninh, Giáo dục thể chất.

2.2. Nhiệm vụ

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người học thuộc bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, môđun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, môđun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường 

điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc bộ môn;

e) Tổ chức đánh giá giảng viên trong bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của bộ môn;

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 

 

 

 

 

Th.S. Hoàng Thị Kim Oanh

Trưởng Bộ môn Chung

Điện thoại: 0912240386

Email: [email protected]

 

  

 

 

Th.S. Hoàng Thị Thu Hoài

Phó trưởng Bộ môn Chung

Điện thoại: 0984031374

Email: [email protected] 

 

 

 

 

  

 

 

Th.S. Nguyễn Thị Lệ Ninh

Phó trưởng Bộ môn Chung

Điện thoại: 0966222868

Email: [email protected] 

 

 

3.2. Danh sách giảng viên bộ môn

Các bài liên quan