Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Ngoại

BỘ MÔN NGOẠI – SẢN

 

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại - Sản

- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn): ( Tầng 2 nhà D game bai online Thái Nguyên)

- Điện thoại: 0967.090.878

1.2. Lịch sử thành lập

Bộ môn Ngoại - Sản được hình thành trên cơ sở sát nhập giữa hai bộ môn Ngoại và bộ môn Sản theo quyết định số 236/QĐ-CĐYT

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Bộ môn Ngoại - Sản có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được Ban giám hiệu phê duyệt, tổ chức các hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và tham gia các phong trào của Nhà trường. Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học/mô đun như Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, Chăm sóc bà mẹ trong chuyển dạ và sinh đẻ, Chăm sóc bà mẹ sau đẻ, phụ nữ phá thai, Chăm sóc sản bệnh - bệnh liên quan đến thai nghén và sinh đẻ,Chăm sóc sức khở phụ nữ nam học,  Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa, Bệnh ngoại khoa, Sức khỏe sinh sản… Hướng dẫn lâm sàng và thực tập tốt nghiệp cho các chương trình đào tạo Cao đẳng Hộ sinh, Điều dưỡng chất lượng cao, Cao đẳng Hộ sinh, Điều dưỡng chính qui, Điều dưỡng liên thông, Trung cấp chính quy và các hệ văn bằng 2 ...

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất của bộ môn.

- Phối hợp với cơ sở thực địa và các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng.

2.2. Nhiệm vụ

- Đào tạo sinh viên các chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng trình độ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng chất lượng cao…

- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Hướng dẫn và huấn luyện học sinh, sinh viên đi thực tập tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế trong tỉnh.

- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên

- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường phát động.

- Hiện đại hóa, cập nhật kiến thức mới thường xuyên vào giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tài liệu tự học và tài liệu trực tuyến đào tạo.

- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên trong bộ môn Ngoại - Sản.

3. Danh sách giảng viên bộ môn Ngoại – Sản

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 


ThS.BS. Nguyễn Thúy Hà

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0967090878

Email: [email protected]

3.2. Danh sách giảng viên phòng/bộ môn


Các bài liên quan