Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Đảng Đoàn thể

Ngày 29-07-2018

Quy định mới về thi đua, khen thưởng và sáng kiến tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên ngày 11/6/2018, Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 15/8/2017.

Quyết định số 11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên. Quy định này quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên, gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; nội dung tổ chức phong trào thi đua; xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.


Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 15/8/2017 bao gồm 5 chương và 25 điều cụ thể:

Tham khảo toàn văn các Quyết định dưới đây:

 

BỘ PHẬN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Toàn văn Quyết định tham khảo ./.

Các bài liên quan